Dziś jest piątek 05 marca 2021 r. Godzina 02:15 Imieniny Aurory, Fryderyka, Oliwii

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

" Świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2021 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do  31 grudnia 2021 roku” ___________________________________________________________________________

o wartości zamówienia poniżej

progów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.)

1.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ul. Warszawska 115

96-500 Sochaczew

tel/faks (46) 864-26-20

REGON 005281073-00000

NIP 837-15-02-757

godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00 do 16:00

      www.gmina.e-sochaczew.pl załadka pomoc społeczna

e-mail: gops-sochaczew@wp.pl

.

2.       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną, której wartość nie przekracza progów od których uzależnione jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.2.    Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

3.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.    Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług opiekuńczych  dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2021 w okresie od 1 stycznia 2021roku do  31 grudnia2021 roku

3.2.     W ramach projektu wskazanego w pkt 3.1. mieści się  świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta w okresie od 1 stycznia 2021roku do  31 grudnia2021  - usługi opiekuńcze średnio około 350*) godzin miesięcznie

*) Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości. Liczba godzin została podana szacunkowo i może ulec zmianie zgodnie z postanowieniami punktu 5, ponieważ nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu maksymalnie o 40 % szacunkowej liczby godzin usługi będącej przedmiotem zamówienia stosownie do aktualnych potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w granicach kwoty jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia, przy uwzględnieniu zaoferowanej przez wybranego Wykonawcy ceny brutto za jedną godzinę świadczenia usługi. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.


ZAKRES USŁUG:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:

1)      utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki ( zmywanie naczyń, mycie okien, mycie podłóg, wynoszenie śmieci, zakup artykułów spożywczych, hig.- sanit. i innych stosownie do potrzeb, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety w tym zapewnienie gorącego posiłku, pranie odzieży, bielizny pościelowej itp.)

2)      opiekę higieniczną, a w szczególności: mycie, kąpiel osoby wymagającej opieki, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zaleconą przez lekarza pielęgnację, a w szczególności: zapobieganie powstawaniu odparzeń i odleżyn, podawanie przepisanych przez lekarza leków,

3)      w razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach nagłych i zagrażających życiu podopiecznego

4)      w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w szczególności: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.


(1)   Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na terenie miasta Sochaczewa , w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych ustalenia wywiadu środowiskowego powinny być poparte zaświadczeniem lekarskim, Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w niedziele i święta.

(2)   Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.

(3)   Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(4)   Oferowana cena winna być podana cyfrowo i słownie.

(5)   Dane osobowe klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie skierowanych do świadczenia im usług opiekuńczych będą przekazywane Wykonawcy na podstawie umowy powierzenia danych osobowych (załącznik nr 3 do SIWZ) zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Osoby świadczące usługi opiekuńcze zobowiązane będą do:

  1. wykonywania czynności opiekuńczych z należytą starannością,
  2. wspomagania osoby korzystającej z usług,
  3. dbałości o dobro osoby korzystającej z usług w tym jej bezpieczeństwo oraz jej mienie,
  4. rzetelnego i terminowego rozliczania się z powierzonych przez osobę korzystającą z usług środków pieniężnych z przeznaczeniem np. na dokonywanie zakupów i płatności,
  5. uwzględniania woli osoby korzystającej z usług w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności opiekuńczych jeśli nie koliduje ona z ogólnie przyjętymi normami i obecnymi standardami życia,
  6. współpracy z pracownikiem socjalnym i pielęgniarką środowiskową przy wykonywaniu czynności na rzecz osoby korzystającej z usług,
  7. rzetelnego i terminowego dokumentowania wykonanych usług,
  8. ustawicznego podnoszenia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

3.3.    Projekt jest współfinansowany ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie

3.4.    Wspólny Słownik Zamówień CPV:

1)        Główny przedmiot:  85311100-3 – usługi opieki społecznej dla osób starszych

2)        85311200-4 – usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych


4.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1.    Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

4.2.   Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021r. do 31.01.2021r.

5.         TERMIN SKŁADANIA I OTWARICA OFERT

6.1.     Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2020  w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Warszawskiej 115, 96-500 Sochaczew  w siedzibie GOPS.


7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1)    Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2)    Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)    zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c)    dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)    przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e)    udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f)    archiwizacji postępowania.

4)    Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5)    Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6)    Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a)    prawo dostępu do danych (art. 15),

b)    prawo sprostowania danych (art. 16),

c)    prawo do usunięcia danych (art. 17),

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)    Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a)    prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)    prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8)    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9)    Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.WERSJA W FORMACIE PDF Z PODPISEM 


FORMULARZ OFERTOWY

Data dodania 02 grudnia 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij