Dziś jest wtorek 28 września 2021 r. Godzina 19:55 Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wójt Gminy Sochaczew, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew od 1 września do 15 września 2021r*.  


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Sochaczew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1)      uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych

- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


POMOC MATERIALNA NIE PRZYSŁUGUJE :

1)      uczniom klas zerowych

2)      uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Sochaczew.


WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł

    Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami)

  
 

WNIOSEK PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM MOŻE ZŁOŻYĆ:

 

1)      Rodzic lub opiekun

2)      Pełnoletni uczeń

3)      Dyrektor szkoły


    WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

•             z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;

•             z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;

•             z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;

•             z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;

•             zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

  • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

•             działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

•             działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
  • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
  • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
  • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie, oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych lub decyzja wymiarowa podatku
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
  • decyzja  lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego.
  • decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

    O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać W Gminny Zespole  Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Sochaczewie ul. Warszawska 115


*W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Załącznik nr 1 - wniosek
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - upoważnienie
Załącznik nr 4 - katalog wydatków


Data dodania 25 czerwca 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij