Dziś jest wtorek 28 września 2021 r. Godzina 19:00 Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Konkurs 2015

Konkurs 2015Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.


 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Gminy Sochaczew z zakresu - Program Współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

-> WYNIKI <-Ogłoszenie o naborze jednego kandydata do komisji konkursowej

Treść znajduje się w poniższym załączniku

> obwieszczenienabordokomisji.pdf <

 

konkurs 2015.pdf

rozporzadzenie.pdf

oferta do wypelnienia.rtf

Na podstawie art.11 ust. 2 oraz art. 13 i 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. 1118               z póżn. zm.) oraz uchwały Nr. III/11/2014  Rady Gminy Sochaczew  z dnia               17 grudnia 2014 roku  w sprawie  przyjęcia rocznego programu  współpracy Gminy Sochaczew z organizacjami pozarządowymi

WÓJT GMINY SOCHACZEW

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych których mowa    w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 tej  ustawy     na realizację w 2015 r. zadań pożytku publicznego:

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

 

1.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

a)    wspieranie inicjatyw promujących osiągnięcia kulturalne Gminy Sochaczew

i jej mieszkańców w tym: promowanie Dziedzictwa kulturowego                        i rolnictwa(dożynki)  na terenie gminy Sochaczew;

b)    wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej

c)    i artystycznej mieszkańców Gminy Sochaczew – dzieci i młodzieży

 

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania:

 5 000,00 / słownie pięć tysięcy złotych/

 

2.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ;

a)    szkolenie sportowe w szczególności dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Sochaczew,

 

b)    popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportowych propagujących zdrowy styl życia mieszkańców na terenie gminy Sochaczew,

 

c)    organizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych      na terenie gminy Sochaczew, oraz udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego

 

 

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania:

– 130 000,00  /słownie sto trzydzieści tysięcy złotych/

 

3.Ochrona  i  promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy Sochaczew             w tym w szczególności osób w wieku emerytalnym:

 

a)    rehabilitacja i terapia nad seniorami z terenu Gminy Sochaczew                        u których występują schorzenia otępienne

 

Planowana wysokość dotacji na realizację zadania:

5 000,00 / słownie  pięć tysięcy złotych/

 

II. Oferta konkursowa;

 

1.Postępowania konkursowe prowadzone będzie zgodnie z przepisami Ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.            ( Dz. U. z 2014.1118 z póżn. zm.).

Oferta musi być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik                        do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej dnia 15 grudnia 2010roku          w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2011r.        Nr. 6 poz.25)

2.Oferty nie zawierające kompletu dokumentów, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie                  nie będą rozpatrywane.


3.Kryteria jakie m.in. muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:

a.    posiadać status prawny umożliwiający zlecenie zadania

b.    prowadzić działalność na terenie gminy Sochaczew

c.    posiadać bazę sportową i zaplecze administracyjne w przypadku  oferty na realizację  zadania „Wspieranie  i upowszechnianie kultury fizycznej

d.    proponowane zadanie  musi się mieścić w działalności statutowej oferenta

 

4.Do oferty należy dołączyć:

a)    informację dotyczącą posiadanych zasobów rzeczowych i osobowych gwarantujących prawidłowe wykonanie zadania;

b)    aktualny, zatwierdzony statut wnioskodawcy ,

c)    aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego  lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl w przypadku Fundacji i stowarzyszeń

d)   w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy            dla podmiotu

e)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę, w tym ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów)

f)     kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok kalendarzowy,

g)    w przypadku krótszej działalności za miniony okres

h)   wykaz kadry niezbędnej do wykonania zadania wraz z dokumentami o kwalifikacjach,

i)     aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(oryginał) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o nie zaleganiu w płaceniu składek;

j)      aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (oryginał)                       o nie zaleganiu w opłatach wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące         przed upływem terminu składania ofert;

k)    w zadaniu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  wykaz zawodników  z terenu gminy Sochaczew minimum 2 grupy po 15 osób, zajęcia dwa razy w tygodniu dla każdej grupy oraz dziennik zajęć (obowiązkowo).

l)     udział drużyn w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPN lub oficjalnych turniejach sankcjonowanych przez PZPN w przypadku grup dziecięcych.

m)  informacja o posiadanym koncie bankowym

Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi  za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się możliwość poświadczenia za zgodność  z oryginałem w Urzędzie Gminy Sochaczew przez osoby do tego uprawnione

 

5.Za ofertę spełniającą wymogi formalne uznaje się ofertę:

a)    złożoną na obowiązującym druku i w terminie wskazanym                     w ogłoszeniu,

b)    złożoną przez podmiot uprawniony, którego cele statutowe obejmują        prowadzenie działalności w zakresie określonym w zadaniu konkursowym,

c)    zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

d)    podpisaną i opieczętowaną wraz z załącznikami przez osoby uprawnione

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

7.Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy pomiędzy dotowanym          a Gminą Sochaczew

8.Zadanie winno być wykonane do 30 listopada 2015 r.(sprawozdanie                     z wykonania  do 31 grudnia 2015r.).Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie  z zawartą umową oraz przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 III. Termin składania ofert

1.Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty    i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

2.  Oferty winne być złożone w terminie od 04.02.2015 r. do 24.02.2015r             do godz.16:00  w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem    "Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego" w sekretariacie          Urzędu Gminy Sochaczew, 96-500 Sochaczew,  ul. Warszawska 115, pokój Nr.17

3.Oferta winna zawierać informacje o realizacji zadań w zakresie, którego dotyczy zadanie.

4.W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Sochaczew

 

5.Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów całkowitych realizacji zadania.

Wydatki ponoszone w ramach udzielanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane               od dnia zawarcia umowy.

Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na:

·         zadania i zakupy inwestycyjne (w tym: wydatki remontowe oraz modernizacje budynków  i obiektów);

·         zakup środków trwałych,

·         wypłatę honorariów dla koordynatora lub kierownika projektu będącego członkiem podmiotu ubiegającego się o dotację oraz wynagrodzenia                      dla zawodników;

·         nagrody pieniężne;

·         zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną                i religijną.

·         zapłaty kar, mandatów, zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu.   

6.Środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy oferenta.

IV. Termin, tryb i kryteria oceny ofert;        

1.Oferty przekazywane będą pod obrady Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Sochaczew, która zbierze się najpóźniej w 14-ym dniu po upływie terminu składania ofert.

2.Opis działania Komisji Konkursowej określony jest w Regulaminie Pacy Komisji Konkursowej, przyjętym zarządzeniem Wójta Gminy Sochaczew.

3.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

d) złożone w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie.

Oferty złożone na innych drukach lub sporządzone błędnie, niekompletne                 co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji, złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych

e) możliwość realizacji zadania przez podmioty określone w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy              o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przy uwzględnieniu doświadczenia  tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, kwalifikacje kadry, baza lokalowa  oferenta;

f) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu;

g) liczba osób objętych projektem i ilość zajęć organizowanych (liczba uczestników, liczba dni);

h) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w szczególności                     w odniesieniu  do zakresu rzeczowego, wysokość wkładu własnego minimum  20% całkowitego kosztu zaproponowanego zadania,

współudział innych źródeł finansowania,

W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego            (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy ) do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

·            zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art.44 ustawy      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

·            wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie  do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

·             jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu  pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu, jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu  o obowiązujące stawki rynkowe, w pozostałych przypadkach przyjmuje się ,iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12zł.brutto za jedną godzinę pracy  o obowiązujące stawki rynkowe 

 

i) merytoryczna wartość projektu,

j) wymierne korzyści dla mieszkańców Gminy Sochaczew,

k) dotychczasowe dokonania oferenta,

l) dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi organizacjami,

ł) zgodność celów projektu z celami statutowymi oferenta

 

V. Informacje dodatkowe

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami winna być wypełniona w sposób czytelny, poprawny i kompletny.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym  

Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego      się o dotację

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych zadań przez kilka podmiotów.

 Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Sochaczew

Wójt Gminy może uzależnić rozstrzygnięcie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Informacji telefonicznych udziela Pani Hanna Zielińska w Urzędzie Gminy w Sochaczewie, pokój nr.17, tel. (046) 864-26-00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz  terminu rozstrzygnięcia konkurs

załączniki :

1)    wzór oferty

2)      wzór sprawozdania    Informujemy, że w roku 2014 przeznaczono :

1.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji kwotę w wysokości - 5 000zł.

2.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwotę w wysokości -  118 400zł.

3.Ochrona  i  promocja zdrowia wśród mieszkańców Gminy  Sochaczew                               w tym w szczególności osób w wieku emerytalnym kwota w wysokości- 5 000zł.

 

 


Data dodania 02 maja 2016

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij