Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 15:34 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Klauzula RODO

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE GMINY SOCHACZEW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2026/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sochaczew oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


TOŻSAMOŚĆ

ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sochaczew.

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres
email: gminasochaczew@sochaczew.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew


DANE KONTAKTOWE

INSPEKTORA OCHRONY

DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@sochaczew.org.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Urzędu Gminy Sochaczew z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a) do  e),
art. 9ust. 2 lit. a  i  g RODO
w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a, ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym  oraz przepisów szczegółowych,   jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Sochaczew.


a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. od a) do e) RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, jeśli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze Danych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  b) zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) i g) RODO Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków;

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub kilku konkretnych celach;
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym
  na podstawie przepisów prawa.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sochaczew przetwarzają dane osobowe.


OKRES

PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 i określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.


PRAWA PODMIOTÓW

DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych ,
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Wymienione uprawnienia wymienione w pkt 6 przysługują Państwu w przypadku zaistnienia konkretnych powodów, określonych szczegółowo w Przepisach RODO)


PRAWO WNIESIENIA

SKARGI DO ORGANU

NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB

OBOWIĄZKU PODANIA

DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny. Wówczas przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.


PRZEKAZYWANIE DO

PAŃSTWA

TRZECIEGO/ORGANIZACJI

MIĘDZYNARODOWEJ

Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Data dodania 18 listopada 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij