Dziś jest piątek 29 września 2023 r. Godzina 05:12 Imieniny Michaliny, Michała, Rafała

Klauzula RODO

Klauzula RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Wójt Gminy Sochaczew.  Adres siedziby:
Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew,  Tel. 46 864 26 00, e-mail  gminasochaczew@sochaczew. org.pl

2. Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sochaczew jest Bogdan Dobrzyński.  Adres siedziby: Urząd Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew,  Tel. 46 864 26 00, e-mail  obrona-cywilna@sochaczew. org.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1. lit. od a) do  e) i art. 9
ust. 2 lit. a  i  g RODO w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o   Samorządzie Gminnym  (Dz. U. z 2018r. poz.994 ze zmianami ) oraz przepisów szczegółowych,   jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Sochaczew.

a) zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. od a)  do e)  RODO, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z   prawem, jeśli spełniony jest co  najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym    lub większej liczbie celów;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą , lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej  administratorowi;

b) zgodnie z art.9 ust. 2 lit. a) i g)  RODO Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków;

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

- przetwarzanie jest  niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa.

4. W związku z przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt.3 odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty , które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sochaczew przetwarzają dane osobowe.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt.  3 i określonych przepisami prawa , a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  (Dz. U.
z 2011r. , nr 14, poz. 67 ze zm.)a tym samym okres  przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu  następujące uprawnienia :

a) prawo dostępu do danych osobowych ,

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

/wymienione uprawnienia wymienione w pkt 6 przysługują Państwu w przypadku zaistnienia  konkretnych powodów , określonych szczegółowo w Przepisach RODO/

7. W przypadku , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit a RODO ) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem , z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Sochaczew , przysługuje Państwu prawo skargi do organu nadzorczego  jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w  Warszawie, ul. Stawki  2, 00-193 Warszawa.

9. W sytuacji,  gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody osoby ,której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest obowiązkowe , w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak  nie będą profilowane.

Administrator Danych Osobowych

Data dodania 18 listopada 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij