Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 15:54 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

zamówienie na: Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap – zagospodarowanie terenu

Szczegóły

zamówienie na Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap – zagospodarowanie terenu

Status zamówienia: rozstrzygnięte

nr sprawy: D.271.1.2020

zamawiający: Urząd Gminy Sochaczew

miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sochaczew

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie nr 510041008-N-2020 z dnia 05-03-2020 r.

Wójt Gminy Sochaczew: Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 502226-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sochaczew.org.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską,, - etap III zagospodarowanie terenu , polegających na : 1) Wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukowa, wykonanie terenów zielonych, wykonaniu ogrodzenia z elementów panelowych oraz inne prace związane z zagospodarowaniem terenu. 2) Powierzchnia kostki brukowej ( droga manewrowa , miejsca postojowe) – ok. 742,50 m² + 89,00 m², 3) Długość ogrodzenia – ok. 217,50 m + dwie bramy przesuwne każda o długości 5,0 m oraz dwie furtki każda o dł. 1,0 m 4) Powierzchnia terenów zielonych - 1551,0 m² 2. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiar robót , 2) Dokumentacja projektowa, 3) STWiOR

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 45112210-0, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 304037.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BUDMAX
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: JESIONNA 42B
Kod pocztowy: 99-417
Miejscowość: BOLIMÓW
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 246240.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246240.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 495454.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Treść


Sochaczew, dn. 25.02.2020r.

D.271.1-5.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia     w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu”  wzięły udział n/w podmioty uzyskując następującą ilość punktów :


 1. HESIA                                                                              cena oferty brutto: 327.505,10  zł.-45,20 pkt

Ul. Różana 13A                                                                   gwarancja:  60 miesięcy-40,00 pkt

        05-126 Nieporęt                                                                  łączna punktacja: 85,20 pkt 1. Lider konsorcjum                                               cena oferty brutto: 308.730,00 zł – 47,90 pkt

DBS BUD Sp. z o.o.                                            gwarancja:  60 miesięcy - 40,00 pkt

        Uczestnik konsorcjum                                                        łączna punktacja: 87,90 pkt

        Hip Bus sp. z o.o.                                                              

       Ul. Axentowicza 1/29

        04-644 Warszawa


 1. Helbau sp. z o.o.                                                                cena oferty brutto: 495.454,20 zł. – 29,90 pkt

ul. Romanówka 32                                              gwarancja:  60 miesięcy -40,00 pkt

        17-30 Siemiatycze                                               łączna punktacja: 69,90 pkt 1. P.P.H.U SOCHBUD                                                           cena oferty brutto: 292.371,00 zł.-50,60 pkt

Ul. Polna 7                                                                           gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 90,60 pkt 1. PROBUD s.c                                                                       cena oferty brutto: 349.817,41 zł.-42,30 pkt

Władysławów 11A                                                            gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 82,30 pkt


 1. GRABOWSKI KRZYSZTOF                                           cena oferty brutto: 272.568,00 zł. – 54,20pkt

KAŹMIERÓW 41                                                              gwarancja:  60 miesięcy-40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 94,20 pkt


 1. BUDMAX                                                                           cena oferty brutto: 246.240,33 zł. – 60,00 pkt

Jesionna 42B                                                                      gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        99-417 Bolimów                                                                  łączna punktacja: 100,00 pkt


 1. PK House Sp. J                                                                  cena oferty brutto: 297.831,57 zł.-49,60 pkt

Ul. Towarowa 5                                                                  gwarancja:  60 miesięcy-40,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                              łączna punktacja: 89,60 pkt


 1. Zakład Ogólnobudowlany                                                cena oferty brutto: 285.883,94 zł. – 51,70 pkt

MARBUDEX                                                                      gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        Ul. Łowicka 127                                                                  łączna punktacja: 91,70 pkt

        96-100 Skierniewice                                                           


W  związku z powyższym zamówienie pozyskała firma BUDMAX JESIONNA 42B,99-417 BOLIMÓW uzyskując największą liczbę punktów. 


Sochaczew, dn. 11.02.2020r.

D.271.1-2.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia     w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap zagospodarowanie terenu”  wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :


 1. HESIA                                                                              cena oferty brutto: 327.505,10  zł.

Ul. Różana 13A                                                                  gwarancja:  60 miesięcy

        05-126 Nieporęt                                                                 termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni             


 1. Lider konsorcjum                                                             cena oferty brutto: 308.730,00 zł

DBS BUD Sp. z o.o.                                           gwarancja:  60 miesięcy

        Uczestnik konsorcjum                                                      termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

        Hip Bus sp. z o.o.                                                              termin płatności: do 14 dni             

       Ul. Axentowicza 1/29

        04-644 Warszawa


 1. Helbau sp. z o.o.                                                                cena oferty brutto: 495.454,20 zł.

ul. Romanówka 32                                                           gwarancja:  60 miesięcy

        17-30 Siemiatycze                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni             


 1. P.P.H.U SOCHBUD                                                          cena oferty brutto: 292.371,00 zł.

Ul. Polna 7                                                                          gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                            termin płatności: do 14 dni               


 1. PROBUD s.c                                                                       cena oferty brutto: 349.817,41 zł.

Władysławów 11A                                                           gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. GRABOWSKI KRZYSZTOF                                          cena oferty brutto: 272.568,00 zł.

KAŹMIERÓW 41                                                             gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. BUDMAX                                                                           cena oferty brutto: 246.240,33 zł.

Jesionna 42B                                                                     gwarancja:  60 miesięcy

        99-417 Bolimów                                                                termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. PK House Sp. J                                                                  cena oferty brutto: 297.831,57 zł.

Ul. Towarowa 5                                                                 gwarancja:  60 miesięcy

        96-500 Sochaczew                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

 1. Zakład Ogólnobudowlany                                                              cena oferty brutto: 285.883,94 zł.

MARBUDEX                                                                     gwarancja:  60 miesięcy

        Ul. Łowicka 127                                                                 termin wykonania zamówienia: do 30.05.2020r.

        96-100 Skierniewice                                                          termin płatności: do 14 dni

Przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 300.000,00 zł brutto. Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską – III etap – zagospodarowanie terenu

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 502226-N-2020

Krótki opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa budynku strażnicy OSP w Żdżarowie na świetlicę wiejską,, - etap III zagospodarowanie terenu , polegających na : 1) Wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukowa, wykonanie terenów zielonych, wykonaniu ogrodzenia z elementów panelowych oraz inne prace związane z zagospodarowaniem terenu. 2) Powierzchnia kostki brukowej ( droga manewrowa , miejsca postojowe) – ok. 742,50 m² + 89,00 m², 3) Długość ogrodzenia – ok. 217,50 m + dwie bramy przesuwne każda o długości 5,0 m oraz dwie furtki każda o dł. 1,0 m 4) Powierzchnia terenów zielonych - 1551,0 m² 2. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiar robót , 2) Dokumentacja projektowa, 3) STWiORTermin składania ofert upływa 11.02.2020 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.02.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:  do 30.05.2020 r.Wadium: 7.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 60%

Okres rękojmi i gwarancji 40%


Załączniki:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij