Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 14:56 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

zamówienie na: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

Szczegóły

zamówienie na Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

Status zamówienia: rozstrzygnięte

nr sprawy: D.271.2.2020

zamawiający: Urząd Gminy Sochaczew

miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sochaczew

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Ogłoszenie nr 510049709-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.
Wójt Gminy Sochaczew: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502326-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sochaczew.org.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D.271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,, Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie ,,. Dane charakterystyczne rozbudowy Rozbudowa budynku przewiduje wystawienie parterowego , niepodpiwniczonego zwartego w bryle budynku o funkcji oświatowej przykrytego dachem dwuspadowym. Wejście do rozbudowywanej części poprzez istniejący wiatrołap. Rozbudowa obejmuje wykonanie trzech pracowni lekcyjnych oraz pokoju dla pedagoga oraz sali dla oddziału przedszkolnego. Charakterystyczne parametry techniczne części rozbudowywanej : - powierzchnia zabudowy – 160,30 m² - powierzchnia użytkowa - 145,80 m² - kubatura - 1 789,00 m² Ściany fundamentowe – betonowe z bloczków grubości 25 cm, ściany zewnętrzne z pustaka gazobetonowego grubości 24 cm odmiany ,, 700 ,, alternatywnie z pustaka ceramicznego. W celu usztywnienia ścian zewnętrznych należy wykonać rygle pionowe żelbetowe w postaci słupów ( trzpieni ) 24x24 na styku budynków. Ściany należy ocieplić styropianem 15 cm, otynkować i pokryć tynkiem mineralnym o drobnej strukturze malowanym farbą silikatowa w kolorze jak istniejący budynek. Dach drewniany prefabrykowany z dźwigarów dachowych z pokryciem blachą trapezową, kąt nachylenia połaci dachowych 15°, strop podwieszany systemowy z g-k EI30. Rynny i rury spustowe – PCV/ ciągnione stalowe w kolorze dachu. Wentylacja grawitacyjna za pomocą kanałów z rur miękich wyprowadzanych ponad dach, nawiewy przez stolarkę okienną z PCV. Stolarka okienna typowa z PCV koloru białego ze szkłem białym, drzwi wejściowe aluminiowe rozwieralne, dwuskrzydłowe przeszklone( szkło mleczne ) grubości 40 mm. Zakres prac obejmuje : - przebudowę przyłącza wodociągowe ora przyłącza kanalizacji sanitarnej - wykonanie instalacji co i wod.-kan - wykonanie instalacji elektrycznej 2. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiary robót , 2) Dokumentacja projektowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45400000-1, 45000000-7, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 625766.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELLA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: WRÓBLEWSKIEGO 4
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: SOCHACZEW
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 486757.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 486757.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1281842.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Treść


Sochaczew, dn. 28.02.2020r.

D.271.2-8.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia     w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie wzięły udział n/w podmioty uzyskując następującą ilość punktów:


 1. POLBET S.A                                                                     cena oferty brutto: 1.281.842,46  zł. – 22,78 pkt

Ul. 73 Pułku Piechoty 1                                                    gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        40-474 Katowice                                                                łączna punktacja: 62,78 pkt. 1. Zakład Remontowo-Budowlany                                   cena oferty brutto: 486.757,31 zł – 60,00 pkt

ELLA                                                                                   gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        Ul. Wróblewskiego 4                                                          łączna punktacja: 100,00 pkt

        96-500 Sochaczew                                                                          


 1. KAL-FAM                                                                          cena oferty brutto: 533.000,00 zł. – 54,79 pkt

Zakład Remontowo-Budowlany                                   gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        Kamion 40                                                                         łączna punktacja: 94,79 pkt

        96-330 Puszcza Mariańska                                                           


 1. WŁOD-BUD DACHY 2                                                   cena oferty brutto: 648.858,15 zł. – 45,01 pkt

Gostomin 38                                                                       gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        06-456 Ojrzeń                                                                     łączna punktacja: 85,01 pkt 1. FPW PAP-BUD                                                                  cena oferty brutto: 496.460,93 zł. – 58,83 pkt

Ul. W. Witosa 3                                                                  gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        09-204 Rościszewo                                                           łączna punktacja: 98,83 pkt


 1. ZOB MARBUDEX                                                           cena oferty brutto: 491.829,30 zł. – 59,38 pkt

Ul. Łowicka 127                                                                gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        96-100 Skierniewice                                                          łączna punktacja: 99,38 pkt


 1. TERBUD                                                                            cena oferty brutto: 487.751,62 zł. – 59,88 pkt

TERESEW 44                                                                    gwarancja:  60 miesięcy – 40,00 pkt

        99-412 KIERNOZIA                                                        łączna punktacja: 99,88 pkt


W  związku z powyższym zamówienie pozyskała firma ELLA ul. Wróblewskiego 4, 96-500 Sochaczew uzyskując największą liczbę punktów. 


Sochaczew, dn. 19.02.2020r.
D.271.2-6.2020
              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia     w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :
 
 1. POLBET S.A                                                            cena oferty brutto: 1.281.842,46  zł.

Ul. 73 Pułku Piechoty 1                                            gwarancja:  60 miesięcy

        40-474 Katowice                                             termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020r.

                                                                             termin płatności: do 14 dni             


   1. Zakład Remontowo-Budowlany                         cena oferty brutto: 486.757,31 zł

ELLA                                                                       gwarancja:  60 miesięcy

Ul. Wróblewskiego 4                                                 termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020r.

 96-500 Sochaczew                                                  termin płatności: do 14 dni             


   1. KAL-FAM                                                         cena oferty brutto: 533.000,00 zł.

Zakład Remontowo-Budowlany                                  gwarancja:  60 miesięcy

        Kamion 40                                                       termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020r.

        96-330 Puszcza Mariańska                                 termin płatności: do 14 dni             


   1. WŁOD-BUD DACHY 2                                         cena oferty brutto: 648.858,15 zł.

Gostomin 38                                                             gwarancja:  60 miesięcy

     06-456 Ojrzeń                                                      termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020r.

                                                                                termin płatności: do 14 dni               


   1. FPW PAP-BUD                                                   cena oferty brutto: 496.460,93 zł.

Ul. W. Witosa 3                                                          gwarancja:  60 miesięcy

        09-204 Rościszewo                                            termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020r.

                                                                                termin płatności: do 14 dni

   1. ZOB MARBUDEX                                                cena oferty brutto: 491.829,30 zł.

Ul. Łowicka 127                                                         gwarancja:  60 miesięcy

96-100 Skierniewice                                                  termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020r.

                                                                               termin płatności: do 14 dni

   1. TERBUD                                                          cena oferty brutto: 487.751,62 zł.

TERESEW 44                                                            gwarancja:  60 miesięcy

  99-412 KIERNOZIA                                                 termin wykonania zamówienia: do 31.10.2020r.

                                                                               termin płatności: do 14 dniPrzed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 500.000,00 zł brutto. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jak wyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.                       Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg nieograniczony na ,, Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie ,,.

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 502326-N-2020

Krótki opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,, Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wymysłowie ,,.

Dane charakterystyczne rozbudowy

Rozbudowa budynku przewiduje wystawienie parterowego , niepodpiwniczonego zwartego w bryle budynku o funkcji oświatowej przykrytego dachem dwuspadowym. Wejście do rozbudowywanej części poprzez istniejący wiatrołap. Rozbudowa obejmuje wykonanie trzech pracowni lekcyjnych oraz pokoju dla pedagoga oraz sali dla oddziału przedszkolnego.

Charakterystyczne parametry techniczne części rozbudowywanej :

- powierzchnia zabudowy – 160,30 m²

- powierzchnia użytkowa  -  145,80 m²

- kubatura                          -  1 789,00 m²

Ściany fundamentowe – betonowe z bloczków grubości 25 cm, ściany zewnętrzne z pustaka gazobetonowego grubości 24 cm odmiany ,, 700 ,, alternatywnie z pustaka ceramicznego. W celu usztywnienia ścian zewnętrznych należy wykonać rygle pionowe żelbetowe w postaci słupów           ( trzpieni ) 24x24 na styku budynków. Ściany należy ocieplić  styropianem 15 cm,  otynkować i pokryć tynkiem mineralnym o drobnej strukturze malowanym farbą silikatowa w kolorze jak istniejący budynek.

Dach  drewniany prefabrykowany z dźwigarów dachowych z pokryciem blachą trapezową, kąt nachylenia połaci dachowych 15°, strop podwieszany systemowy z g-k EI30.

Rynny i rury spustowe – PCV/ ciągnione stalowe w kolorze dachu.

Wentylacja grawitacyjna za pomocą kanałów z rur miękich wyprowadzanych ponad dach, nawiewy przez stolarkę okienną z PCV.

Stolarka okienna typowa z PCV koloru białego ze szkłem białym, drzwi wejściowe aluminiowe rozwieralne, dwuskrzydłowe przeszklone( szkło mleczne ) grubości 40 mm.

Zakres prac obejmuje :

- przebudowę przyłącza wodociągowe ora przyłącza kanalizacji sanitarnej

- wykonanie instalacji co i wod.-kan

- wykonanie instalacji elektrycznej


 1. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia:

1)      Przedmiary robót ,

2)      Dokumentacja projektowa.


Termin składania ofert upływa 19.02.2020 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   19.02.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:  do 31.10.2020 r.


Wadium: 10.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 60%

Okres rękojmi i gwarancji 40%


Załączniki:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij