Dziś jest poniedziałek 27 maja 2024 r. Godzina 14:27 Imieniny Amandy, Jana, Juliana

zamówienie na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

Szczegóły

zamówienie na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

Status zamówienia: rozstrzygnięte

nr sprawy: D.271.3.2020

zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew

miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sochaczew

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie nr 510043043-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Wójt Gminy Sochaczew: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 504734-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sochaczew.org.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Sochaczew z m. Sochaczew, na trasach opisanych i w godzinach zgodnie z rozkładami proponowanymi w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 373048.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: CHEŁMÓNSKIEGO 33
Kod pocztowy: 96-500
Miejscowość: GRODZISK MAZOWIECKI
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 332395.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 332395.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 394503.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Treść

 

Sochaczew, dn. 24.02.2020r. 

D.271.3-2.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Sochaczew”  wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny i uzyskując następującą ilość punktów  :


 1. „MARKPOL” Transport Zagraniczny         

Marek Rzeżnik                      

ul. Cyranowska 129                                                 

39-300 Mielec                                   


 • cena oferty brutto: 394.503,85 zł.  -50,56 pkt
 •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii: do 30 minut

    - 20 pkt

 •     termin płatności: 14 dni – 10 pkt

Łączna punktacja: 80,56 pkt


 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej                  

w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.                                     

ul. Chełmońskiego 33                                              

05-825 Grodzisk Mazowiecki                                             


 • cena oferty brutto: 332.395,37 zł. – 60 pkt
 •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii:  25 minut

- 20 pkt

 •     termin płatności: 21 dni – 20 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt


W  związku z powyższym zamówienie pozyskało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej                w Grodzisku Maz. Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Mazowieckie uzyskując największą liczbę punktów

Sochaczew, dn. 11.02.2020r.


D.271.3-1.2020


                                                          


              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz Gminy Sochaczew”  wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :


 1. „MARKPOL” Transport Zagraniczny         

Marek Rzeżnik                      

ul. Cyranowska 129                                                 

39-300 Mielec                                   


 • cena oferty brutto: 394.503,85 zł.
 •     cena jednostkowa za 1km trasy: 3,43 zł brutto
  • termin wykonania zamówienia: od 01.03.2020 do 31.12.2020
  •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii: do 30 minut
  •     termin płatności: 14 dni


 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej                  

w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.                                     

ul. Chełmońskiego 33                                              

05-825 Grodzisk Mazowiecki                                             


 • cena oferty brutto: 332.395,37 zł.
 •     cena jednostkowa za 1km trasy: 2,89 zł brutto
  • termin wykonania zamówienia: od 01.03.2020 do 31.12.2020
  •     czas podstawienia pojazdu zastępczego  w przypadku wystąpienia awarii:  25 minut
  •     termin płatności: 21 dni


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 310.000,00 zł brutto.
Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg nieograniczony na ,, ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: Krótki opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB NA RZECZ GMINY SOCHACZEW

Świadczenie usługi lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób, stanowiące połączenie Gminy Sochaczew z m. Sochaczew, na trasach opisanych i w godzinach zgodnie z rozkładami proponowanymi w załączniku nr 4 do SIWZ.


Termin składania ofert upływa 11.02.2020 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11.02.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:  od 01.03.2020 do 31.12.2020 r.


Wadium: 5.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 60%

Termin płatności 20%

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii 20%Załączniki:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij