Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 15:50 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

zamówienie na: Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie

Szczegóły

zamówienie na Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie

Status zamówienia: unieważnione

nr sprawy: D.271.4.2020

zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew

miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sochaczew

unieważnienie

unieważnienie

Ogłoszenie nr 510074328-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.

Wójt Gminy Sochaczew: Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505567-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540013502-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sochaczew.org.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D.271.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie , polegających na : 1) Budowie budynku świetlicy wiejskiej, budynek parterowy, niepodpiwniczony z zadaszonymi tarasami, dach dwuspadowy. Zakres robót obejmuje : roboty murowe, wykonanie stolarki okiennej i pokrycia dachowego, roboty instalacyjne i wykończeniowe, instalacje wody i centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu. 2) Powierzchnia zabudowy – 143,45 m², 3) Powierzchnia użytkowa – 118,16 m ², 4) Kubatura budynku - 592,90 m³ 2. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiar robót , 2) Dokumentacja projektowa

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45311200-2, 45232150-8, 45332200-5, 45232410-9, 45331100-7, 45233220-7, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najniższą cenę wykonania zamówienia wynoszącą 670.173,64 zł brutto zaoferowała firma FPW PAP-BUD . W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. Ze względu na powołaną wyżej przesłankę unieważnienia postępowania, Zamawiający nie dokonał oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
 
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 


D.271.4-2.2020                                                                                 Sochaczew, 24.04.2020r.

 

 

 

Dotyczy:         Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Najniższą cenę wykonania zamówienia wynoszącą 670.173,64 zł brutto zaoferowała firma FPW PAP-BUD . 

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 600 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Ze względu na powołaną wyżej przesłankę unieważnienia postępowania, Zamawiający nie dokonał oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Treść


Sochaczew, dn. 25.02.2020r.

D.271.4-1.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie” wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :


  1. WŁOD-BUD DACHY 2                                          cena oferty brutto: 896.763,64 zł.

Gostomin 38                                                                 gwarancja:  60 miesięcy

06-456 Ojrzeń                                                             termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                     termin płatności: do 14 dni


  1. POLBET S.A                                                           cena oferty brutto: 1.373.906,22 zł.

Ul. 73 Pułku Piechoty 1                                                      gwarancja:  60 miesięcy

        40-474 Katowice                                                       termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                        termin płatności: do 14 dni               


  1. Zakład Remontowo-Budowlany                                  cena oferty brutto: 684.394,53 zł

         ELLA                                                                          gwarancja:  60 miesięcy

        Ul. Wróblewskiego 4                                                     termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

        96-500 Sochaczew                                                        termin płatności: do 14 dni               


  1. KAL-FAM                                                                          cena oferty brutto: 765.000,00 zł.

Zakład Remontowo-Budowlany                                                      gwarancja:  60 miesięcy

        Kamion 40                                                                           termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

        96-330 Puszcza Mariańska                                                        termin płatności: do 14 dni               


  1. ZOB MARBUDEX                                                            cena oferty brutto: 819.021,49 zł.

Ul. Łowicka 127                                                                         gwarancja:  60 miesięcy

        96-100 Skierniewice                                                            termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dni

  1. FPW PAP-BUD                                                                  cena oferty brutto: 670.173,64 zł.

        Ul. W. Witosa 3                                                                    gwarancja:  60 miesięcy

        09-204 Rościszewo                                                             termin wykonania zamówienia: do 30.05.2021r.

                                                                                                      termin płatności: do 14 dniPrzed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 600.000,00 zł brutto. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jak wyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieniaGmina Sochaczew, ul. Warszawska 115 , tel. (046) 864-26-00, fax.(046) 864-26-02 ogłasza przetarg nieograniczony na ,, , Budowę budynku  świetlicy wiejskiej w Żukowie

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 505567-N-2020 z dnia 23.01.2020

Nr ogłoszenia o zmianie 540013502-N-2020 z dnia 23.01.2020

 

Krótki opis zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa budynku  świetlicy wiejskiej w Żukowie ,  polegających na :

1)      Budowie budynku świetlicy wiejskiej, budynek parterowy, niepodpiwniczony                        z zadaszonymi tarasami, dach dwuspadowy. Zakres robót obejmuje : roboty murowe, wykonanie stolarki okiennej i pokrycia dachowego,  roboty instalacyjne i wykończeniowe, instalacje wody i centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne ogrodzenie terenu, zagospodarowanie terenu.


2)      Powierzchnia zabudowy  – 143,45 m²,

3)      Powierzchnia użytkowa   – 118,16 m ²,

4)      Kubatura budynku            - 592,90 m³


  1. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia:

1)      Przedmiar robót ,

2)      Dokumentacja projektowa,Termin składania ofert upływa 25.02.2020 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   25.02.2020 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:  do 30.05.2021 r.


Wadium: 10.000,00 zł
Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 60%

Okres rękojmi i gwarancji 40%


Załączniki:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij