Dziś jest sobota 15 czerwca 2024 r. Godzina 18:14 Imieniny Jolanty, Lotara, Wita

zamówienie na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Sochaczew, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów

Szczegóły

zamówienie na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Sochaczew, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów

Status zamówienia: rozstrzygnięte

nr sprawy: D.271.6.2020

zamawiający: GMINA SOCHACZEW

miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sochaczew

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWENIA Z DNIA 23/07/2020 NR 2020/S 141-347619

Treść

SoChaczew, dn. 25.06. 2020r.

D.271.6-3.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Kąty 1A” wzięły udział n/w podmioty uzyskując następującą ilość punktów :
                                  
1. Remondis Sp. z o.o.                           
Ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 
Oddział w Sochaczewie 
ul. Żyrardowska 6
96-500 Sochaczew

cena oferty brutto: 4 417 455,02 zł  -57,29 pkt
zwiększenie częstotliwości odbioru bioodpadów (w tym choinek) w okresie objętym 
wykonanie zamówienia: 1 – 40,00 pkt
Łączna punktacja: 97,29 pkt

 
2. PARTNER Gospodarka Odpadami
Dariusz Apelski                     
Ul. Płytowa 1             
03-046 Warszawa                  
cena oferty brutto: 4 217 886,00 zł – 60,00 pkt
zwiększenie częstotliwości odbioru bioodpadów (w tym choinek) w okresie objętym 
wykonanie zamówienia: 1 – 40,00 pkt
Łączna punktacja: 100,00 pkt 

 

W  związku z powyższym zamówienie pozyskała firma  PARTNER GOSPODARKA ODPADAMI DARIUSZ APELSKI UL. PŁYTOWA 1, 03-046 WARSZAWA uzyskując największą liczbę punktów.  

Sochaczew, dn. 26.05.2020r.

D.271.6-1.2020

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Sochaczew oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Kąty 1A” wzięły udział n/w podmioty oferując następujące ceny :

                                   

Remondis Sp. z o.o.                          
Ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 

Oddział w Sochaczewie 

ul. Żyrardowska 6

96-500 Sochaczew

 

cena oferty brutto: 4 417 455,02 zł

zwiększenie częstotliwości odbioru bioodpadów (w tym choinek) w okresie objętym 

wykonanie zamówienia: 1

termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r

termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

PARTNER Gospodarka Odpadami
Dariusz Apelski                     

Ul. Płytowa 1             

03-046 Warszawa                  


cena oferty brutto: 4 217 886,00 zł

zwiększenie częstotliwości odbioru bioodpadów (w tym choinek) w okresie objętym 

wykonanie zamówienia: 1

termin realizacji zamówienia : od 1 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021r

termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania faktury

 

Przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3.600.000,00  zł brutto.  


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jak wyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 


05/05/2020    S87    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

·         I.

·         II.

·         III.

·         IV.

·         VI.

Polska-Sochaczew: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 087-207761

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Sochaczew
Krajowy numer identyfikacyjny: 750148526
Adres pocztowy: ul. Warszawska 115
Miejscowość: Sochaczew
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 96-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Szlaga
E-mail: gminasochaczew@sochaczew.org.pl
Tel.: +48 468642633
Faks: +48 468642602

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.sochaczew.org.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.sochaczew.org.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Sochaczew, a także z punktu selektywnego zbierania odpadów

Numer referencyjny: D.271.6.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sochaczew, a także z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami: SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90513100

90512000

90511000

90500000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sochaczew, a także z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami:

— Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.),

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2028),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2412),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2167),

— uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z 22.1.2019 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami,

— obowiązującego w czasie trwania umowy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochaczew.

Zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy zakres usług, tj. odbiór choinek / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/07/2020

Koniec: 30/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, które będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i będą przedmiotem zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: udział w postępowaniu – tożsame dla zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

— aktualne uprawnienie do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sochaczew zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorcy musi posiadać kody odpadów objętych zamówieniem,

— aktualne uprawnienie na transport odpadów komunalnych,

— aktualne uprawnienie do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 3 000 000,00 PLN,

b) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 3 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje środki lub polisę w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej min. 10 000 Mg. Powyższe Wykonawca winien udokumentować załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane z należytą starannością ze wskazaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

1) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

2) 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

3) 1 pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 r. poz. 122).

Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg i ulic, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/05/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/05/2020

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Urząd Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

10.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

10.2 Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Wykonawcy) w następujących formach:

a) pieniądzu, wpłaconym na konto: Bank Spółdzielczy nr 21 9283 0006 0013 2381 2000 0030;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

10.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

10.5. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu elektronicznego stanowiącego dokument wadialny. W razie złożenia tego dokumentu w innej formie (np. w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) Zamawiający uzna, iż wymagane wadium nie zostało w ogóle wniesione (tzn. oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wymaganym wadium).

10.6. Treść dokumentu wadialnego.

W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, tj. w formie dokumentu wadialnego (np. gwarancji, poręczenia):

— w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp,

— gwarancja/poręczenie stanowiące wadium nie może wygasać przed końcem okresu związania ofertą podanego w SIWZ,

— niedopuszczalne jest wprowadzanie (w szczególności w treści dokumentu wadialnego) jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium,

— treść oświadczenia gwaranta/poręczyciela nie może zawierać postanowienia ustanawiającego skutek w postaci wygaśnięcia gwarancji/poręczenia (wygaśnięcia zobowiązania gwaranta/poręczyciela) w przypadku zwrócenia gwarantowi/poręczycielowi oryginału tej gwarancji/poręczenia przed upływem terminu ważności (obowiązywania) gwarancji/poręczenia,

— w razie złożenia jako wadium dokumentu wadialnego niespełniającego powyższych wymogów (w szczególności zawierającego wskazane niedopuszczalne postanowienia) Zamawiający uzna, iż wymagane wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (tzn. oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wymaganym wadium).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/04/2020

 

Załączniki:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij