Dziś jest sobota 15 czerwca 2024 r. Godzina 18:26 Imieniny Jolanty, Lotara, Wita

zamówienie na: Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty

Status zamówienia: rozstrzygnięte

nr sprawy: D.271.18.2020

zamawiający: Wójt Gminy sochaczew

miejsce składania ofert: Urząd Gminy Sochaczew

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie nr 510216538-N-2020 z dnia 02-11-2020 r.

Wójt Gminy Sochaczew: Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588759-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wójt Gminy Sochaczew, Krajowy numer identyfikacyjny 00054671000000, ul. Warszawska  115, 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 8642625, 8462600, e-mail gminasochaczew@sochaczew.org.pl, faks 46 8642602.
Adres strony internetowej (url): https://bip.sochaczew.org.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

D.271.18.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,, Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej dł. 600 mb i szerokości 1,50 – 2,0 mb,, . 2. Zakres robot: 1) roboty przygotowawcze, 2) usunięcie drzew, 3) roboty ziemne, 4) podbudowy, 5) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, 6) regulacja urządzeń podziemnych. 7) roboty wykończeniowe 3. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Przedmiar robót 2) Projekt zagospodarowania

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 320597.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: MAZDROG
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: JAŚMINOWA 9 KOPRKI
Kod pocztowy: 05-850
Miejscowość: OŻARÓW MAZOWIECKI
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 227452.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227452.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274955.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Treść

WYNIKI Z DNIA 19.10.2020


Sochaczew, dn. 08.10.2020r.

D.271.18-1.2020

                                                                                                          

              Wójt Gminy Sochaczew uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Kąty” wzięły udział n/w podmioty oferujące następujące ceny:

 

 

1
MAZDROG PIOTR DYMAŃSKI

UL. JAŚMINOWA 9, KOPRKI

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI
Cena oferty brutto: 227.452,83 zł

Gwarancja: 60 miesięcy

Wykonanie zamówienia: 30.11.2020r.

Termin płatności : do 14 dni
2
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWO-BUDOWLANYCH JANUSZ PYCH

KAPTURY 4, 96-521 BRZOZÓW

                             
Cena oferty brutto: 274.955,43 zł

Gwarancja: 60 miesięcy

Wykonanie zamówienia: 30.11.2020r.

Termin płatności : do 14 dni
3
„AGNES-BUD” SŁAWOMIR KREPS

MISTRZEWICE 41A, 96-512 MŁODZIESZYN
Cena oferty brutto: 233.855,00 zł

Gwarancja: 60 miesięcy

Wykonanie zamówienia: 30.11.2020r.

Termin płatności : do 14 dni
 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca, 
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jak wyżej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  w wysokości 350.000,00 zł brutto.  

Załączniki:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij