Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 17:14 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

zamówienie na: Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew TRYB PODSTAWOWY ART. 275 PKT 1 USTAWY

Szczegóły

zamówienie na Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew TRYB PODSTAWOWY ART. 275 PKT 1 USTAWY

Status zamówienia: rozstrzygnięte

nr sprawy: D.271.3.2021

zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048395 z dnia 2021-05-07

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie
Gminy Sochaczew
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOCHACZEW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148526
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 115
1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew
1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: +48468642600
1.5.8.) Numer faksu: +48468642602
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasochaczew@sochaczew.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew.org.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.sochaczew.org.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie
Gminy Sochaczew
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bf7eb09-9085-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048395
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048395 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003116/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa betonu kruszonego dla potrzeb utwardzenia dróg na tereni Gminy Sochaczew
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024480/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: D.271.3.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 203252,04 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm zgodnego w
ilości3500 ton. Kruszywo nie może zawierać dodatków, plastiku, folii itp.Ilość kruszywa
należytraktować szacunkowo, ilość ta może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych
potrzebZamawiającego w zakresie realizacji Umowy. W przypadku gdy powstanie wątpliwość co
dojakości dostarczonego kruszywa Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z
którychzostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz
zlecizbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego
wynikubadań, Zamawiający może żądać wymiany kruszywa na zgodne z SWZ w
wyznaczonymterminie. Dostawa kruszywa realizowana będzie partiami w zależności od
potrzebZamawiającego, na każde telefoniczne lub pisemne polecenie Zamawiającego, na
wskazanądrogę i w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Dostawa musi odbywać się autami
oładowności 18t w związku z brakiem możliwości dojazdu autami typu ciągnik siodłowy
znaczepą. Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach 8:00-13:00 w
ilościpodanej w zamówieniu. Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco,
przezuprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Zamówienie obejmuje
równieżkażdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to
czynnościWykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go
Zamawiającemu.
4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048395 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180810,00
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180810,00
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180810,00
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OY POLSKA CONSTRUCTION
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371537514
7.3.4) Miejscowość: KAŹMIERÓW 41
7.3.5) Kod pocztowy: 96-500
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
SEKCJA VIII UMOWA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048395 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-27
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180810,00
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy

 

D.271.3-3.2021 Sochaczew, 21.04.2021r.

 

 

INFORMACJA Z POSTĘPOWANIA ZNAK D.271.3.2021

„Dostawę betonu kruszonego o frakcji 

0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew”

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O ODRZUCENIU OFERTY

 

 Wójt Gminy Sochaczew Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r z późn.zm) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na „Dostawę betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew” informuję, iż wpłynęły dwie oferty, uzyskując następującą ilość punktów:

Oferent nr 1

 

OY POLSKA CONSTRUCTION RENATA GRABOWSKA, KAŹMIERÓW 41, 96-500 SOCHACZEW 

Cena oferty brutto: 180.810,00 zł – 60,00 pkt

Termin płatności : 30 dni – 40,00 pkt

 

Ilość przyznanych pkt. – 100,00 pkt

 

Oferent nr 2

 

DES Sp. z o.o. , Ul. Domaniewska 17/19, lok. 133, 02-672 Warszawa 

Cena oferty brutto: 172.200,00 zł 

Termin płatności : 30 dni

 

OFERTA ODRZUCONA 

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 w związku z tym, że oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w SWZ. Złożona oferta nie została prawidłowo podpisana przez Wykonawcę.

 

W związku z powyższym zamówienie pozyskał Wykonawca nr 1 

Treść

UWAGA 

W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym identyfikatorem z mini portalu

ID POSTĘPOWANIA:

fe2af6cc-75c0-4371-94b0-8026084f5b7b


 

 
Nr sprawy: D. 271.3.2021                                                  

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) (zwanej dalej: „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż w postepowaniu o dzielenie zamówienia publicznego 
pn.: Dostawa betonu kruszonego o frakcji 0-63 mm do wzmocnienia i utwardzenia dróg na terenie Gminy Sochaczew prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w trybie pod­stawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zamierza przeznaczyć kwotę 250 000,00 zł.

 

 

 

Załączniki:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij