Dziś jest poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. Godzina 15:55 Imieniny Adolfiny, Odetty, Wacława

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Wójt Gminy Sochaczew, informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 można składać w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew od 1 września do 15 września 2023r*. 


I.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Sochaczew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1)   uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych

 - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)   wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

 - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


POMOC MATERIALNA NIE PRZYSŁUGUJE :

1)   uczniom klas zerowych

2)   uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Sochaczew.


II.   WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł

Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 t.j ze zm.)


III.    WNIOSEK PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM MOŻE ZŁOŻYĆ:

1)   Rodzic lub opiekun

2)   Pełnoletni uczeń

3)   Dyrektor szkoły


IV.   WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

    1.   dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

- z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;

- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;

- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;

- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;

- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

   2.   dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;

  1. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
  2. w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
  3. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
  4. pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
  5. dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie, oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych lub decyzja wymiarowa podatku
  6. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
  7. decyzja  lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego.
  8. decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół  może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Na potrzeby prowadzonego postępowania Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).V.   ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać W Gminny Zespole  Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Sochaczewie ul. Warszawska 115


*W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.Załącznik nr 1 - wniosek 2023
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - katalog
Załącznik nr 4 - upoważnienie


Data dodania 25 czerwca 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij