Dziś jest poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. Godzina 18:59 Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Kiedy można otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej ?

Kiedy można otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej ?

Kiedy można otrzymać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej ?

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

1. Trudna sytuacja życiowa.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z :
- ubóstwem,
- sieroctwem,
- bezdomnością,
- bezrobociem,
- niepełnosprawnością,
- długotrwałą lub ciężką chorobą,
- przemocą w rodzinie,
- potrzebą ochrony ofiar handlu ludźmi,
- potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży, opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu się do życia, po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmowi lub narkomanii,
- zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysowa,
- klęską żywiołową lub ekologiczną.

2. Trudna sytuacja finansowa.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł;
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł;
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jedną z form świadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasiłków:

1. zasiłek celowy i specjalny celowy – z przeznaczeniem na zakup leków, remont mieszkania, kupno opału, odzieży, obuwia, żywności, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, a także sfinansowanie kosztów pogrzebu, w przypadku braku uprawnień do świadczenia z ZUS. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

2. zasiłek okresowy – przysługujący w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń pieniężnych z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

3. zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ponadto mogą być przyznane świadczenia niepieniężne w formie:
- pracy socjalnej,
- biletu kredytowanego,
- opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne,
- pomoc rzeczową (odzież, obuwie),
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- zakup posiłku (w tym dożywianie dzieci w szkole),
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- pobyt w domach pomocy społecznej.

Jak starać się o zasiłek?
1. Należy zgłosić się do ośrodka pomocy w Urzędzie Gminy. Trzeba dołączyć podanie wyjaśniające problem oraz dochody netto (do ręki) osób wspólnie zamieszkałych, za miesiąc poprzedzający złożenie podania.
2. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu (jest to tzw. wywiad środowiskowy) i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane w Ośrodku Pomocy Społecznej ?

Potrzebny jest dowód osobisty, stwierdzający tożsamość.
1. Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (do ręki), za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku.
2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP – decyzję z Urzędu Pracy lub zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku, terminatkę z PUP.
3. Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
- orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- orzeczenie lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Emeryt (rencista) – odcinek emerytury lub renty za miesiąc poprzadzający złożenie wniosku.
5. Rolnicy – ostatni nakaz płatniczy.

Data dodania 04 listopada 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij