Dziś jest poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. Godzina 18:12 Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Podstawa prawna:
- ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr. 189, poz. 1598 z późń. zm.) –  dotyczące usług specjalistycznych
- uchwały Rady gminy, określająca szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ogólne zasady przyznawania usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi takie mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:
- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
- opiekę higieniczną,
- zleconą przez lekarza pielęgnację,
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości)
- świadczenie usług dodatkowych

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – np. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, asystowanie w codziennych czynnościach, pielęgnacja wspierająca proces leczenia, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez specjalistów np: psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarki, rehabilitantów, asystentów osób niepełnosprawnych.

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych usług opiekuńczych) mieszkańcy gminy Sochaczew, mogą zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ulicy Warszawskiej 115.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. W przypadku ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaświadczenie powinien wystawić lekarz psychiatra.

Po zgłoszeniu, pracownik socjalny odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu, zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

GOPS w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia na zapotrzebowane usługi, powinien wydać decyzję administracyjną na piśmie, o przyznaniu lub odmowie, tej formy pomocy.

Od czego zależy wysokość opłat lub zwolnienie z opłat ?
Szczegółowe zasady odpłatności uchwalają władze gminy, dlatego może się zdarzyć, że dwie osoby zamieszkujące w różnych gminach mogą zapłacić różne sumy za taką samą usługę.
Od dochodu netto, w ustawie o pomocy społecznej zapisana jest generalna zasada mówiąca:
,,wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki ekonomiczne na usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego’’. (art. 96, ust. 1).
Jeśli więc nie przekroczymy kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, nie ponosimy odpłatności. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 776 zł.

Od rodzaju usług, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, zasady ustalania odpłatności określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej. Oznacza to, że w przypadku wyżej wymienionych usług w całej Polsce obowiązują te same zasady, co do ustalania zwolnienia z opłat za usługi lub częściowej odpłatności za nie.
Natomiast stawkę (wartość) za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Ośrodek pomocy. Oznacza to, że w różnych gminach obowiązują różne stawki. Wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie, od tego czy i o ile przekroczymy tzw. kryterium dochodowe z pomocy społecznej, przy czym w przypadku usług specjalistycznych brane jest pod uwagę kryterium dotyczące osoby samotnie gospodarującej. Jeśli kryterium dochodowe jest przekroczone, płaci się określony procent ceny usługi, tym większy im większe jest przekroczenie kryterium.

Od sytuacji osób ubiegających się o wsparcie, szczególna sytuacja życiowa osoby korzystającej z pomocy, może być powodem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi (mimo przekroczenia kryterium dochodowego). Powodem zwolnienia będzie zwłaszcza: zdarzenie losowe, konieczność korzystania z usług więcej niż jednej osoby w rodzinie, konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług, kiedy rodzina dodatkowo ponosi koszty pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wparcia. Bardzo często powodem zwolnienia z opłat jest konieczność ponoszenia dużych wydatków na leczenie, leki, stosowanie specjalistycznej diety itd..

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędną pomoc w formie usług opiekuńczych.

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej,
- decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty w wysokości 70% uzyskiwanych dochodów i na jej potrącenie przez organ emerytalno-rentowy,
- decyzja o przyznaniu zasiłku stałego oraz pisemna zgoda na ponoszenie opłaty w wysokości 70% uzyskiwanych dochodów na potrącenie jej przez ośrodek pomocy społecznej,
- oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosił przedstawiciel ustawowy,
- zaświadczenie o korzystaniu z uprawnień dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem ośrodka,
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
- wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
- występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Na terenie powiatu sochaczewskiego działa:
- DDPS, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Sochaczew, Al. 600 Lecia 90, Sochaczew 96-500,
- DPS, Dom Pomocy Społecznej, w Młodzieszynie, 96-512 Młodzieszyn
Niedaleko Żyrardowa, znajduje się schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Monar-Markot Centrum Pomocy Bliźniemu w Oryszewie 10, 96-317 Oryszew-Osada.

Data dodania 04 listopada 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij