Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 16:46 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Przez rodzinę wielodzietną od dnia 1.01.2019r. rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj.:

1)    rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)   małżonek rodzica;

3)  dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

 

  Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz ich małżonkom, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek.

 Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie mu Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania:

1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku- w którym jest planowane ukończenie nauki

3)  bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
      o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

 1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej "kartą tradycyjną"

 2) od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.


Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.


Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.


Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty duplikat karty wydawany jest za opłatą 10, 12zł.

Ponadto wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku, gdy:

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną

- członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Karty produkowane są przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy jej pełnoletni członek.


 Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Sochaczew są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. Warszawska 115, 95- 500 Sochaczew, pokój nr 31. Tel 46 864 26 35

Wniosek i niezbędne dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności następujące dokumenty:

1)  w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej - w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)  w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)  w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

Składając wniosek należy wskazać, czy dotyczy on karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej- jest obowiązany podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Rodzic lub małżonek rodzica wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.


Na jaki czas można uzyskać KDR?

rodzice - na całe życie,

dzieci - do ukończenia 18 lat,

dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują:

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,

– do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie
z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole wyższej.

dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.

Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo)

Karty wydawane są bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10zł.

2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10zł.

W przypadku wystąpienia zmian:

mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie, lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

Członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. 

 
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku 

 

Szczegółowa informacja na temat aplikacji mKDR dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

 

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek

https://empatia.mpips.gov.pl/kdr

 

Podstawa prawna :

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf
Karta informacyjna - Karta Dużej Rodziny

Data dodania 16 lipca 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij