Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 15:28 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

„Za życiem”

„Za życiem”„Za życiem”
Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


Przygotowany informator pomoże Ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka.

Dowiesz się jakie przysługują ci :„Za życiem”

 • prawa,
 • badania
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego)


Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz :

 • w przychodni,
 • w szpitalu
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w instytucjach wsparcia,
 • od asystenta rodziny.

Kto może korzystać z uprawnień

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina ( w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

albo

- nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że dziecko może umrzeć w trakcje ciąży lub porodu,
 • kobiet których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po urodzeniu nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

- poronienia,

- urodzenia dziecka martwego,

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.Jak korzystać  uprawnień

 Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza; specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii


Ponadto zaświadczenie wydane przez :

 • lekarza podstawowej opieki,
 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia,
 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnienia dzieci do 18 r. ż. do:

 • skorzystania z wyborów medycznych, na zasadach określonych w ustawie

„ Za życiem”

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobą w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnych opieki zdrowotnej, świadczenie powinno zostać udzielone nie później w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokument potwierdzający powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest :

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość pacjentki.

Ważne : wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „ Ciąża i poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie matki i dziecka”.


Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania , ale też na podstawie pisemnego upoważnienia  będzie mógł załatwić w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny :

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia i pokieruje, gdzie uzyskać wsparcie psychologiczne,
 • udzieli pomocy w przezwyciężeniu problemów wychowawczych
 • udzieli informacji o pomocy prawnej,
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

 

Gdzie możesz się zgłosić po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny  w tutejszym Urzędzie Gminy Sochaczew w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .


Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny :

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania  wspólnego wolnego czasu,
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, etc,
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do GOPS Sochaczew.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „ Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo :


 1.      Okres okołoporodowy


 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem ( tzw. Wizyty patronażowe) oraz większej ilości  wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie ( zgodnie ze wskazaniami specjalistycznymi)
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę  położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

 2.      Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością


 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja leczenia,
 • wyroby medyczne, takie jak pielucho majtki, cewniki, protezy- na podstawie zlecenie upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa),
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie chorób (opieka paliatywna, i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych)
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna,
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „ Za życiem”.

3.      Jednorazowe świadczenie  w wysokości  4000zł

Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód po wypełnieniu stosownego wniosku oraz posiadaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.


Wraz z wnioskiem należy przedłożyć :

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarza lub położnej),
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdzą u dziecka ciężkie i nieodwracalne albo nieuleczalne  choroby zagrażające jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczeń do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.


Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej u Inspektora Świadczeń Rodzinnych w pok. 31,  lub pod nr. tel. 468642635, wszelkich informacji udzieli również asystent rodziny w pok. 4  lub pod nr. tel. 468642619Jeśli jesteś rodzicem dziecka  niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

 

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na  twoje miejsce zamieszkania:

 • Gminny Ośrodek pomocy społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ze środków PFRON  możesz uzyskać dofinansowanie:

 • do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • na likwidację barier ( architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych)
 • na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych- na zlecenie lekarza prowadzącego.
 • na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadnią to potrzeby wynikające z niepełnosprawności osóby.

 


Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi Rodzina

 

Jeśli jesteś Rodziną posiadającą dzieci ( w tym dzieci niepełnosprawne) , przysługują Ci następujące świadczenia:

 • świadczenie wychowawcze „Program Rodzina 800+”
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze; zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, praz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 • świadczenie rodzicielskie
 • dla rodzin wielodzietnych – Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz Gminna Karta Dużej Rodziny.

 


Aby uzyskać powyższe świadczenia musisz złożyć stosowny wniosek w ZUS ( świadczenie 800+) oraz GOPS .

Informacji w tym zakresie udzieli Asystent rodziny pok. 4, tel. 46 8642619 oraz Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w pok. 31, tel. 46 8642635.

Data dodania 04 marca 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij