Dziś jest niedziela 14 lipca 2024 r. Godzina 15:18 Imieniny Kamili, Kamila, Marcelego

Świadczenia Rodzinne

Artykuły

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego


Wymagane dokumenty składamy:

- Elektronicznie, za pośrednictwem:

Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia” – http://empatia.mpips.gov.pl
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl
 

- Za pośrednictwem poczty na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ul. Warszawska 115

96-500 Sochaczew

- Osobiście pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

ul. Warszawska 115

96-500 Sochaczew

Pok. 31, II p.

Obsługa klienta:
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
czwartek  -  DZIEŃ WEWNĘTRZNY

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony i podpisany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i/lub dokumenty, które potwierdzają spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (szczegółowych informacji udzielają pracownicy działu świadczeń dla rodzin), w tym:
dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu rodziny,
inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane zgodnie z poniższą tabelą:

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU
TERMIN WYPŁATY ŚWIADCZENIA I USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA
1 lipiec - 31 lipiec (tylko drogą elektroniczną)
do 30 listopada
1 sierpień - 31 sierpień
do 30 listopada
1 wrzesień - 31 październik
do 31 grudnia
1 listopad - 31 grudzień
do ostatniego dnia lutego następującego roku
 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, bądź też opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

18-go roku życia lub
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia, albo
24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24-go roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 0 – 5 lat,
124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 – 18 lat,
135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 –24 lat.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
ojciec dziecka jest nieznany,
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
dziecko, zgodnie  z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
   6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA(becikowe)

Dodatek wypłacany jednorazowo w kwocie 1000,00zł. Przysługuje, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).

 

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Przysługuje przez okres nie dłuższy niż: 24 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem; 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu; 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek wypłacany w wysokości 400,00 zł miesięcznie (przy czym świadczenie to jest dzielone w przypadku, gdy przysługuje za niepełny miesiąc).

Dodatkowe informacje:
Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 m-cy,
podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego
korzysta ze świadczenia rodzicielskiego
dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą) oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
 

 

DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, ponieważ:

drugi z rodziców dziecka nie żyje
ojciec dziecka jest nieznany
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Wysokość świadczenia wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80,00 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznawany jest w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 110,00 zł na dziecko w wieku do powyżej 5 roku życia.

 

DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówkę".

Dodatkowe informacje:
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Przyznawany na okres 10 miesięcy i przysługuje:

w wysokości 113,00 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w szkole podstawowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
w wysokości 69,00 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.
 

 

 

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Przysługuje w kwocie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

 

UWAGA: Obowiązek informowania o wszelkich zmianach
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

 Karta informacyjna - Świadczenia rodzinne

Linki do wniosków:

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na bieżący okres a także na nowy okres 2022/2023

 
Karta informacyjna - Świadczenia rodzinne

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij